A A A      Català |  Castellano |  English
 
logo

grups de recerca:

Neurociència cognitiva

Responsable: Dr. Oscar Vilarroya Oliver
Seu:
IAPS Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29 Barcelona 08003
93 248 38 71 /72
93 316 04 85 (Oscar Vilarroya)
Components:
  Oscar Vilarroya Oliver (Investigador UAB, professor associat UAB)
  Joan Carles Soliva Vila (Neurorradiòleg, professor associat clínic UAB)
  Daniel Bergé (Psiquiatra Parc de Salut Mar)
  Erika Barba (Doctorant UAB)
  Clara Pretus (Doctorant UAB)

  Col·laboradors
  Josep Antoni Ramos (Psiquiatra Vall d'Hebron, Professor Associat UAB)
  Jordi Fauquet (Professor titular de Psicologia, UAB)
  Susanna Carmona Cañabate (Investigadora post-doc, Laboratorio de Imagen Médica, Hospital Gregorio Marañón, Madrid)
  Anna Mané (Psiquiatra Parc de Salut Mar)
  Mª Angeles Malagon (Psiquiatra Parc de Salut Mar)
  Romina Cortizo (Psicòloga Parc de Salut Mar, doctorant, UAB)
  Francisco Pastoriza (Psiquiatra Parc de Salut Mar)
  Joseph Hilferty (Lingüista, UB)
  Laura Igual (Enginyera d'imatge mèdica, UB)
  Yolanda Vives (Enginyera d'imatge mèdica, PIC-UAB)

  Col·laboradors internacionals
  Scott Atran (University of Michigan, USA)
  Luc Steels (ICREA)
Línies de recerca:
Presentació:

La Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva (URNC) és un grup de recerca multidisciplinar on hi formen part metges radiòlegs, psiquiatres, psicòlegs i altres investigadors. L'objectiu principal de la URNC és el d'impulsar la investigació avançada en neurociència cognitiva, amb el desenvolupament de línies de recerca en l'àmbit de la neuroimatge dels trastorns mentals i neurològics, així com en la població sana. A tal fi, la URNC fa ús de tècniques de ressonància magnètica (RM) estructural i funcional aplicades a l'estudi neuropsicològic de malalties psiquiàtriques infantils i adultes, de malalties neurològiques, així com de funcions cognitives normals i excepcionals, en especial relacionades amb la neurociència social.

En el moment present, la URNC té actives les següents línies de recerca:

A. Trastorn per dèficit d'Atenció i hiperactivitat i altres trastorns amb impulsivitat

1. Alteracions estructurals cerebrals en el trastorn de manca d'atenció i hiperactivitat (TDAH) infantil i adulta: volumetria manual, volumetries automatizades, gruix cortical

Objectius: L'objectiu d'aquest estudi és analitzar les estructures cerebrals crítiques en la fisiopatologia del TDAH mitjançant diverses tècniques de neuroimatge estructural.

Subjectes: La mostra està formada per 43 infants i 55 adults amb TDAH així com 41 infants i 54 adults controls d'ambdós sexes.

Mètode: L'anàlisi de les imatges de RM estructural farà mitjançant la delimitació manual de ROIs, amb VBM, i mètodes de segmentació automatizats. Addicionalment, es farà una anàlisi longitudinal sobre imatges adquirides en tres moments de l'evolució de la malaltia.

B. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

2. Alteracions funcionals cerebrals en primers diagnòstics psicòtics.

Objectius: Conèixer les alteracions funcionals d'àrees cerebrals possiblement implicades en la generació de simptomatologia psicòtica (hipocamp, tàlem, amígdala i estriat) en primers episodis psicòtics mitjançant un paradigma de identificació d'emocions facials. El segon objectiu consisteix en establir una possible correlació entre els canvis observats en la Ressonància Magnètica funcional abans i després del tractament psicofarmacològic, amb una milloria en la simptomatologia clínica.

Subjectes: La mostra està formada per 12 pacients que acompleixin els criteris i 12 subjectes control.

Mètode: Es van comparar els patrons d'activació cerebral obtinguts per Ressonància Magnètica funcional durant la realització d'un paradigma d'identificació d'expressions facials entre controls sans i pacients amb primer episodi psicòtic, i posteriorment, entre abans i després del tractament farmacològic.

3. Endofenotipus de personalitat en esquizofrènia. Un estudi de neuroimatge

Antecedents: Els trets de personalitat s'han postulat com a possible endofenotipus per a l'esquizofrènia. L'exploració del temperament i caràcter (segons la teoria de la personalitat de Cloninger) en pacients amb esquizofrènia i els seus familiars, postulen la associabilitat (alta evitació del dany i dependència de recompensa baixa), l'esquizotipia (baixa auto direcció, baixa cooperació i alta auto transcendència) com possibles endofenotipus.

Objectius: L'objectiu del present estudi és determinar els trets de personalitat dels pacients esquizofrènics i els seus familiars no afectes, en relació a controls sans. Es pretén aportar dades que corroborin / rebutgin la hipòtesi que els trets de personalitat poden ser marcadors de vulnerabilitat (endofenotipus de personalitat) en esquizofrènia, mostrant alteracions en pacients amb esquizofrènia i en les seves familiars no malalts, a diferència de controls sans. Així mateix es pretén establir una possible correlació entre les troballes en les proves de personalitat i les troballes en neuroimatge estructural i funcional i amb les anomalies neurològiques menors en pacients amb esquizofrènia, enfront del seus familiars no malalts i de controls sans.

Subjectes: La mostra està composada per 30 subjectes amb esquizofrència, 30 familiars de malalts esquizofrènics, 30 subjectes control.

Mètode: Es procediran a adquisicions de imatges de RM estructural i de Resting State. Es farà una anàlisi de VBM, de ROIs així com un estudi de connectivitat funcional.

C. Epilèpsia

4. Canvis neurofuncionals en pacients amb depressió relacionada amb l'epilèpsia del lòbul temporal

Antecedents: Des d'un punt de vista clínic, es coneix que en pacients epilèptics existeix una alta prevalença de trastorns psiquiàtrics, especialment, depressió. Aquestes alteracions es presenten associades a alteracions cognitives. Les alteracions psiquiàtriques en epilèpsia poden aparèixer durant les seves fases ictals, postictals o interictals. En pacients refractaris al tractament farmacològic, la primera alternativa terapèutica és l'extirpació de les estructures temporals mesials, mitjançant la tècnica de amigdalohipocampectomia selectiva (AHS) en els estadis més primerencs possibles. Alguns treballs indiquen que la cirurgia pot millorar la simptomatologia psicopatològica, encara que també s'ha vist que en alguns casos comporta a l'aparició de nous símptomes. D'aquesta manera, alguns autors indiquen que s'aconsegueix una reducció de la depressió després de la cirurgia només quan s'aconsegueix la total supressió de les crisis, i si no és així, no existeix un canvi en l'estat psiquiàtric.

Objectius: Els objectius d'aquest estudi són: a) Identificar el perfil neuropsicològic, clínic i els marcadors neurofuncionals associats a la percepció i reconeixement d'emocions i la seva associació amb la presència o no de símptomes depressius abans i després de la cirurgia de l'epilèpsia en un grup de grup de pacients epilèptics sotmesos a cirurgia de l'epilèpsia;

b) Determinar els canvis neurofuncionals subjacents als canvis en la simptomatologia depressiva induïda per la cirurgia de l'epilèpsia en el mateix grup de pacients.

Subjectes: La mostra inclourà 15 pacients amb epilèpsia temporal amb indicacions de cirugia.
Mètode: Es procediran a adquisicions de imatges de RM estructural i de Resting State abans i després de la cirugia. Es farà una anàlisi de VBM, de ROIs així com un estudi de connectivitat funcional.

D. Estudis en població general

5. Canvis cerebrals i hormonals en l'embaràs i la maternitat. Un estudi de ressonància magnètica estructural i funcional.

Antecedents: Els canvis cerebrals induïts per la paternitat en els humans han estat molt poc estudiats, en comparació de les investigacions realitzades amb models animals. En mamífers, s'ha comprovat una constel·lació de canvis microscòpics i macroscòpics a nivell estructural i funcional que ocorren associats a l'embaràs i a l'exposició a nounats. El cervell dels mamífers es modifica durant l'embaràs i segueix els seus canvis durant el període de criança.

Objectius: El nostre objectiu principal és esclarir els canvis cerebrals associats a l'embaràs i al període de lactància en humans. Per a això, s'aplicaran per primera vegada tècniques de neuroimatge per identificar els canvis tant estructurals com funcionals del cervell de mares i pares durant l'embaràs i els primers sis mesos de criança.

Mètode: S'usaran mètodes de ressonància magnètica funcional i estructural en tres moments: abans de l'embaràs, en el període de postpart i després de sis mesos. S'utilitzarà un grup control equiparable a les mares i pares i els resultats seran correlacionats amb mesures hormonals i una bateria de test psicomètrics.

6. Signatures neurals dels ''valors sagrats''. Un estudi de ressonància magnètica funcional.

Antecedents: Els membres dels grups radicals mostren extrema devoció als valors sagrats i la plena obediència als líders, fins i tot quan les ordres van en contra dels seus interessos. Si bé hi ha estudis que identifiquen marcadors neurals d'actituds entre grups, no hi ha dades sobre els correlats neurals dels valors sagrats, ni tampoco la relació entre els valors interioritzats i les normes socials. Finalment, manquen estudis sobre les bases neurals dels valors sagrats en contextos típicament emocionals, com ara percepció d'amenaça al grup per part d'enemics potencials.

Objectius: La sèrie d'estudis de neuroimatge s'ha dissenyat per a: 1) caracteritzar els processos neurals subjacents dels valors sagrats en la conformitat de grup, 2) identificar els marcadors neurals que distingeixen la conformitat valors sagrats vs compliment a les normes socials, i 3) caracteritzar els processos neurals subjacents als processos afectius implicats en els valors sagrats i com canvien en front de la percepció d'amenaça. Utilitzarem mesures de fusió identitat i rànquings de fonaments morals per rastrejar les dimensions cognitives subjacents. L'objectiu final de l'estudi és identificar el que promou, s'afebleix o s'augmenta en la radicalització, així com obtenir models cognitius i característiques pertinents en la presa de decisions morals de l'extremisme.

Mostra: La mostra inclourà cinc grups: i) Un grup de 50 homes musulmans amb una alta adhesió a la fe islàmica (militants / activistes); ii) Un grup de 50 musulmans, amb molt poca inclinació a la fe islàmica, iii) Un grup de 15 líders musulmans (imams), iv) Un grup de 50 individus de sexe masculí amb una alta adhesió a les posicions nacionalistes català, v) 50 individus seculars masculins amb poca inclinació a les posicions ja sigui ecologista o religiosos / nacionalistes. Tots els temes seran els homes entre 18 i 50 anys d'edat.

Mètode: El projecte inclou procediments de ressonància magnètica estructural i funcional, així com una anàlisi de l'estat de repòs de les imatges funcionals. El procediment experimental consistirà en un protocol de ressonància magnètica funcional en un escàner mentre que els subjectes porten a terme un paradigma experimental de percepció de valors sagrats sota diferents condicions.
Projectes:
PROJECTES D'I+D

TÍTOL DEL PROJECTE: Dynamics of Sacred Values and Social Responsibilities in Governance and Conflict Management
ENTITAT FINANÇADORA: Minerva Initiative. United States Department of Defense
REFERÈNCIA:
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lawrence Hirschfeld (Oscar Vilarroya Oliver IP per Espanya)
ORGANISME RECEPTOR:
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 769.000 euros (UAB), 5 mil·lions euros (Consorci)
DURATION: 2014-2018

TÍTOL DEL PROJECTE: Estudio longitudinal de resonancia magnética funcional y estructural de las alteraciones en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad del adulto.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación
REFERÈNCIA: SAF2012-32362 (Subprograma Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada,)
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Oscar Vilarroya Oliver
ORGANISME RECEPTOR: Universitat Autònoma de Barcelona
DURACIÓ: 2013-2016

TÍTOL DEL PROJECTE: Neuroimagen estructural y funcional por resonancia magnética de las funciones ejecutivas y de la motivación en en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad del adulto
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación Subdirección General de Proyectos de Investigación
REFERÈNCIA: SAF2009-10901(Subprograma Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada,)
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Oscar Vilarroya Oliver
ORGANISME RECEPTOR: Fundació IMIM
SUBVENCIÓ: 100.000 euros
TIPUS DE PROJECTE: B
DURACIÓ: 2009-2012

TÍTOL DEL PROJECTE: Circuitos cerebrales de la ansiedad y la motivación, laxitud articular, y mala respuesta al metilfenidato en el TDAH infantil.
ENTITAT FINANÇADORA: Fundación Alicia Koplowitz.
REFERÈNCIA: ayudas a la investigación en psiquiatria de la infancia y adolescencia y enfermedades neurodegenerativas tempranas. Convocatoria 2008.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Oscar Vilarroya Oliver
ORGANISME RECEPTOR: Fundació IMIM
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 75.000 Euros
DURACIÓ: 2008-2011

TÍTOL DEL PROJECTE: Artificial Language Evolution on Autonomous Robots Cognitive Systems, Interaction, Robotics.
ENTITAT FINANÇADORA: Small or medium-scale focused research project (STREP1) proposal.
ICT Call 1 FP7-ICT-2007-1
REFERÈNCIA: ALEAR ID: 214856
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luc Steels (Oscar Vilarroya Oliver IP per la UAB)
ORGANISME RECEPTOR: Universitat Autònoma de Barcelona
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 3 milions d'euros
DURATION: 2008-2011

TÍTOL DEL PROJECTE: Esquizofrenia con trastornos de ansiedad. Bases clínicas y de neuroimagen
ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria.
REFERÈNCIA: PI052381
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Bulbena (Oscar Vilarroya coma Investigador associat)
ORGANISME RECEPTOR: Fundació IMIM
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 103.530 euros
DURACIÓ: 2006- 2008

TÍTOL DEL PROJECTE: Estudio de incidencia de trastornos de ansiedad y dos síndromes álgidos en una cohorte con y sin factor de riesgo (Laxitud articular)
ENTITAT FINANÇADORA: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Bulbena (Oscar Vilarroya com a Investigador associat)
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 15.000 euros
ORGANISME RECEPTOR: Fundació IMIM
DURACIÓ: 2003-2004

TÍTOL DEL PROJECTE: Correlación clínico-radiológica por RM en el Déficit de Atención on Hiperactividad (SHDA)
ENTITAT FINANÇADORA: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Juan Carlos Soliva (Oscar Vilarroya com a Investigador associat)
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1 milló d'euros
ORGANISME RECEPTOR: CRC Corporació Sanitaria
DURACIÓ: 2004-2007

TÍTOL DEL PROJECTE: Cognicion y representacion en los enfoques alternativos al simbolico en ciencia cognitiva (Creasec)
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio Gomila Benejam (Oscar Vilarroya com a Investigador associat)
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 31.000 euros
ORGANISMES RECEPTORS: Universitat Illes Balears. Universitat Autònoma de Barcelona. Universidad de Murcia. Universidad Autónoma de Madrid.
DURACIÓ: 2003- 2006
Publicacions:

Moreno A, Duñó L, Hoekzema E, Picado M, Martín LM, Fauquet J, Vives-Gilabert Y, Bulbena A, Vilarroya O. Striatal volume deficits in children with ADHD who present a poor response to methylphenidate. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014 Jan 7. [Epub ahead of print]

Bergé D, Carmona S, Salgado P, Rovira M, Bulbena A, Vilarroya O. Limbic activity in antipsychotic naïve first-episode psychotic subjects during facial emotion discrimination. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2013 Nov 21. [Epub ahead of print]

Hoekzema E, Carmona S, Ramos-Quiroga JA, Fernández VR, Picado M, Bosch R, Soliva JC, Rovira M, Vives Y, Bulbena A, Tobeña A, Casas M, Vilarroya O. Correction: Laminar Thickness Alterations in the Fronto-Parietal Cortical Mantle of Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. PLoS One. 2013 Jul 9;8(7). doi: 10.1371/annotation/7f26a4d8-ec45-4d43-a388-f2d0d4f1a76a. Print 2013.

Vilarroya O. The challenges of neural mind-reading paradigms. Front Hum Neurosci. 2013 Jun 28;7:306. doi: 10.3389/fnhum.2013.00306. Print 2013.

Hoekzema E, Carmona S, Ramos-Quiroga JA, Richarte Fernández V, Bosch R, Soliva JC, Rovira M, Bulbena A, Tobeña A, Casas M, Vilarroya O. An independent components and functional connectivity analysis of resting state fMRI data points to neural network dysregulation in adult ADHD. Hum Brain Mapp. 2013 Feb 18. doi: 10.1002/hbm.22250. [Epub ahead of print]

Hoekzema E, Carmona S, Ramos-Quiroga JA, Richarte Fernández V, Picado M, Bosch R, Soliva JC, Rovira M, Vives Y, Bulbena A, Tobeña A, Casas M, Vilarroya O. Laminar thickness alterations in the fronto-parietal cortical mantle of patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. PLoS One. 2012;7(12):e48286. doi: 10.1371/journal.pone.0048286. Epub 2012 Dec 11.

Hoekzema E, Carmona S, Ramos-Quiroga JA, Canals C, Moreno A, Fernández VR, Picado M, Bosch R, Duñó L, Soliva JC, Rovira M, Bulbena A, Tobeña A, Casas M, Vilarroya O. Stimulant drugs trigger transient volumetric changes in the human ventral striatum. Brain Struct Funct. 2012 Nov 27. [Epub ahead of print]

Vilarroya O. A straw man's neogenome. Behav Brain Sci. 2012 Oct;35(5):380-1. doi: 10.1017/S0140525X12001343.

Igual L, Soliva JC, Hernández-Vela A, Escalera S, Jiménez X, Vilarroya O, Radeva P. A fully-automatic caudate nucleus segmentation of brain MRI: application in volumetric analysis of pediatric attention-deficit/hyperactivity disorder. Biomed Eng Online. 2011 Dec 5;10:105. doi: 10.1186/1475-925X-10-105.

Vilarroya O. A satisficing and bricoleur approach to sensorimotor cognition. Biosystems. 2012 Nov;110(2):65-73. doi: 10.1016/j.biosystems.2012.09.007. Epub 2012 Oct 9.

Igual L, Soliva JC, Escalera S, Gimeno R, Vilarroya O, Radeva P. Automatic brain caudate nuclei segmentation and classification in diagnostic of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Comput Med Imaging Graph. 2012 Dec;36(8):591-600. doi: 10.1016/j.compmedimag.2012.08.002. Epub 2012 Sep 5.

Carmona S, Hoekzema E, Ramos-Quiroga JA, Richarte V, Canals C, Bosch R, Rovira M, Soliva JC, Bulbena A, Tobeña A, Casas M, Vilarroya O. Response inhibition and reward anticipation in medication-naïve adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a within-subject case-control neuroimaging study. Hum Brain Mapp. 2012 Oct;33(10):2350-61. doi: 10.1002/hbm.21368. Epub 2011 Aug 8.


[<] Tornar


     Departament of Psychiatry and Forensic Medicine | School of Medicine | UAB Campus | 08193
     Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain | t. +34 935812381 / +34 935811225 | f. +34 935811435