A A A      Català |  Castellano |  English
 
logo

programa de doctorat:


Psiquiatria


DOCTORAT DE PSIQUIATRIA MARC EUROPEU (EEES)[Λ] Dalt


Contacte


Beth Domínguez
Telèfon: +34 93 581 23 81
Fax: +34 93 581 1435
E-mail: d.psiquiatria@uab.es

Coordinador: Antoni Bulbena
Tel. +34 93 581 2783
Antoni.Bulbena@uab.es

Localització: Unitat de Psicologia Mèdica
Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona - Campus de Bellaterra, s/n - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/psiquiatria-1345467765418.html?param2=1345657423398
[Λ] Dalt


Presentació


El Programa de Doctorat en Psiquiatria proporciona formació avançada com a recercador clínic en les tècniques i metodologies dedicades a l'estudi dels trastorns mentals i de la conducta.


Objectius i justificació

El Programa de Doctorat en Psiquiatria capacita postgraduats procedents dels estudis de medicina, biologia, psicologia o afins, instaurant un domini de les metodologies frontereres de la recerca clínica en àmbits específics de les neurociències, la psiquiatria i la psicologia clínica.

En conseqüència, els objectius del Programa de Doctorat en Psiquiatria són:

· Actualització i aprofundiment dels coneixements en psiquiatria, clínica psicològica i neurociències clíniques.

· Entrenament en tècniques diagnòstiques i d'investigació orientades a les patologies psicològiques i psiquiàtriques.

· Tutoritzar l'elaboració i culminació d'un treball d'investigació original, preferentment clínic, que dugui a la defensa d'una Tesi Doctoral.

· Promoure la disseminació eficaç dels resultats en la literatura internacional especialitzada.

Requisits Generals d'Accés al Programa de Doctorat de Psiquiatria

1. Per accedir a un Programa de Doctorat es necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau i de Màster Universitari Oficial.

2. També, podrà accedir-hi qui es trobi en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país europeu (EEES) que habiliti per a l' accés a Màster, tot tenint superats 300 crèdits ECTS, dels quals 60 hauran de ser de nivell de Màster Oficial.

b) Tenir títol oficial espanyol de Graduat amb 300 crèdits ECTS, almenys. Aquests titulats hauran de cursar els Complements de Formació (article 7.2 del RD 99/2011), menys quan el Grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents als crèdits d'investigació de
Màster Oficial.

c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en l'accés a formació sanitària especialitzada (MIR,PIR,BIR), hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa oficial
d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.

d) Tenir un títol estranger, sense necessitat d'homologar-lo, prèvia comprovació per la universitat que aqueix títol acredita una formació equivalent a la del Màster Universitari espanyol.

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor, obtingut conforme a anteriors ordenacions.

f) Tenir títol de Llicenciat amb Diploma d'Estudis Avançats (DEA- RD778/1998) o amb Suficiència Investigadora (SI-RD 185/1985).

Requisits d'Admissió i Selecció del Programa de Doctorat de Psiquiatria

*Consulteu i llegiu amb atenció el pdf adjunt que trobareu més avall per conèixer els requisits específics del Programa de Psiquiatria*

Matriculació i inscripció de Tesis

*Consulteu i llegiu amb atenció el pdf adjunt*

Calendari de duració de la tesi

- Temps complet: 3 anys + 1 any de pròrroga + 1 any excepcional
- Temps parcial: 5 anys + 2 anys de pròrroga + 1 any excepcional
- Baixa permesa per malaltia o embaràs.
- Baixa temporal justificada per 1 + 1 anys.

* Seguiment anual del progrés de la tesi doctoral (ja implantat a la UAB).

Defensa i avaluació

- El Tribunal disposarà del document d'activitats del doctorand per a la seva avaluació qualitativa
- Nova qualificació global: Apte/No apte.
- Menció cum laude, amb vot secret i per unanimitat, amb escrutini dels vots en sessió diferent a la de defensa de la tesi doctoral.
- Menció ''Doctor Internacional''.

Constitució del Tribunal, Dipòsit i Lectura de Tesi

Podeu consultar tota la informació referent al dipòsit i als criteris de defensa de tesis al web de l'Escola de Postgrau.

Tesi per compendi de publicacions

*Consulteu i llegiu amb atenció el pdf adjunt*
pdf[Λ] Dalt


Criteris Indicatius per a les Avaluacions de Seguiment Convocatòria 2013


1. Els doctorands lliuraran un informe escrit (d'uns 5-7 fulls, aproximadament) tot reflectint l'estat actual del seu Treball de Tesi. L'informe recollirà com a mínim: títol, resum en anglès i en qualsevol llengua oficial UAB, objectius, metodologia i pla treball inicial, resultats preliminars aconseguits, previsions i planificació temporal, publicacions en marxa, així com una breu discussió sobre dificultats i limitacions. Aquests informes s'hauran de lliurar a la Secretaria Departamental 5 dies abans, almenys, de la celebració oficial de la Comissió de Seguiment, que haurà estat convocada amb anterioritat al web del Departament de Psiquiatria UAB.

2. L'informe anirà acompanyat d'una certificació signada pel Director de la Tesis Doctoral i del Tutor (si s'escau), d'acord amb els models indicats més avall.

3. Els doctorands prepararan una presentació pwp de 15 minuts, com a màxim, per defensar-la davant la Comissió. La presentació ha de reflectir de manera clara i ordenada, els apartats indicats al punt 1, amb una especificació detallada, sobretot, dels objectius, la metodologia i els resultats aconseguits, mitjançant els corresponents esquemes, taules i gràfics.

4. Els doctorands respondran les preguntes i comentaris de la Comissió en una sessió d'uns 30 min., aproximadament, sobre els punts aportats i les previsions. Podran aportar altres elements (imatges i taules addicionals, publicacions en preparació…), per poder-ho discutir amb la Comissió.

5. Les Comissions seran formades per tres membres, el Director del Programa de Doctorat que la presidirà, un dels investigadors de les línies de Recerca del Departament i un altre investigador aliè al Departament, pertanyent a una àrea afí. La composició de la Comissió es farà publica en el moment de la convocatòria i treballarà en les dues edicions anuals, al Juny i a l'Octubre, tot coincidint amb els actes oficials de defensa de Tesines i Treballs de Recerca corresponents als plans d'estudis anteriors.

6. Els doctorands rebran comunicació dels resultats dels Informes de Seguiment per correu electrònic, en les 48 hores següents a l'Acte Oficial de la Comissió de Seguiment, a banda de l'acta signada i lliurada a l'Escola de Postgrau UAB, en jornades posteriors.

7. En funció d'aquest seguiment, la Comissió de l'Estudi de Doctorat pot proposar a la Subcomissió de Postgrau la no continuïtat com a doctorand.
[Λ] Dalt


Garantia de Qualitat


Podeu trobar la informació relativa al sistema de garantia de qualitat del Programa a la pàgina web de la universitat: www.uab.es
Postgrau UAB > Doctorats > Garantia de qualitat

[Λ] Dalt


Normatives


Al nostre web (Recull>Documents oficials) podeu consultar el Marc Regulador del Doctorat UAB 2008/09 i el Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els estudis oficials de Doctorat.

El Reial Decret 99/2011, regeix pel que fa al tribunal, defensa i avaluació de les tesis doctorals. Aquí teniu un document informatiu en adjunt.
pdf[Λ] Dalt


Tesis Llegides


Any 2015

Estudio de la interacción gen-ambiente en el Trastorno Límite de la Personalidad
Doctoranda: Ana Martín Blanco
Directors: Dr. Víctor Pérez Sola i Dr. Juan Carlos Pascual Mateos
Data i hora de lectura: 18 de desembre a les 12:00 hores
Lloc de lectura: Sala d'actes de l'Antic Convent de l'Hospital de Sant Pau

El cortisol en pelo como marcador biológico del estrés crónico y de la depresión
Doctoranda: Isabel González González
Directors: Dr. Víctor Pérez Sola i Dra. Maria Portella Moll
Data i hora de lectura: 14 de desembre a les 12:00
Lloc de lectura: Aula UD 20, Casa Convalescència, Hospital de Sant Pau

Neuropsicología del Trastorno del desarrollo intelectual con y sin base genética
Doctoranda: Susanna Esteba Castillo
Directors: Dra. Maria Assumpta Caixas Pedragos i Dr. Juan Deus Yela
Data i hora de lectura: 25 de novembre a les 12.30 hores
Lloc de lectura: Auditori del Parc Taulí

Motius de consum de cànnabis dels adolescents amb trastorn dual: relació amb variables clíniques i conseqüències acadèmiques
Doctorand: Josep Lluis Matalí Costa
Directors: Dr. Luís San Molina i Dr. Adolf Tobeña Pallarés
Data i hora de lectura: 17 de novembre a les 11.30 hores
Lloc de lectura: Auditori Plaza, Hospital Sant Joan de Déu

Efecto del raloxifeno sobre el funcionamiento neuropsicológico en mujeres con esquizofrènia postmenopáusicas
Doctoranda: Maria Elena Huerta Ramos
Directors: Dra. Judith Usall i Rodié i Dr. Carlos Jacas Escarcellé
Data i hora de lectura:12 de novembre a les 12:00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina UAB

La psicoteràpia dinàmica de grup, realitzada a l'Atenció Primària, dirigida a pacients amb símptomes depressius: un estudi de procés
Doctorand: Ignasi Bros Cugat
Director: Dr. Pere Notó Brulles
Data i hora de lectura: 3 de novembre a les 12:00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus Facultat de Medicina. Campus de Bellaterra

Evaluación de factores psiquiátricos y psicosociales en una cohorte de receptores de trasplante cardiaco: estudio de seguimiento a 12 meses
Doctorand: Roberto Sánchez González
Director: Dr. Luis Pintor Pérez
Data i hora de lectura: 26 d'octubre a les 11:00 hores
Lloc de lectura: AULA 61.110-112 Campus Universitari Parc de Salut Mar

Effectiveness of a telephone management programme for patients discharged from an emergency department after a suicide attempt: controlled study in a Spanish population
Doctoranda: Ana Isabel Cebrià Meca
Director: Dr. Diego Palao Vidal
Data i hora de lectura: 23 d'octubre a les 12:00 hores
Lloc de lectura: Auditori del Hospital Parc Tauli de Sabadell

Morphologic brain changes induced by pregnancy. A longitudinal magnetic resonance imaging study
Doctoranda: Erika Barba-Müller
Directora: Dra. Susanna Carmona Cañabate
Data i hora de lectura: 16 d'Octubre a les 12:15 hores
Lloc de lectura: Sala Ramón y Cajal del PRBB (Dr. Aiguader, 88, 08003-Barcelona)

RISK FACTORS FOR SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENCE:THE ROLE OF SUICIDAL IDEATION
Doctoranda: Ana Ortin Peralta
Directors: Dra. Cristiane Duarte i Dra. Regina Miranda
Data i hora de lectura: 14 de setembre a les 12h
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina UAB

Neurotoxicity of major depression: a neuroimaging and neuropsychologycal study
Doctoranda: Maria Serra Blasco
Directors: Dr. Enric Álvarez Martínez, Dra. Yolanda Vives Gilabert i Dra. Maria Jesús Portella
Data i hora de lectura: 10 de juliol a les 12h
Lloc de lectura: Capella del Pavelló de l'antic convent, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Brain Functional and structural changes in adult ADHD and their relation to long term stimulant treatment
Doctorand: José Salavert Jiménez
Directors: Xavier Caseras Vives i Edith Pomarol Clotet
Data i hora de lectura: 10 de juliol a les 12h
Lloc de lectura: Sala de Graus Facultat de Medicina

Tratamiento Psicológico Cognitivo-Conductual en Adolescentes y Adultos con TDAH
Doctoranda: Raquel Vidal Estrada
Director: José Antonio Ramos Quiroga
Data i hora de lectura: 9 de juliol a les 12h
Lloc de lectura: Sala d'Actes Hospital vall Hebrón

Perfil Neuropsicológico a los 6-8 años de niños sanos hijos de madres con infección por el VIH o por el VHC
Doctoranda: Maria del Roser Colomé Roura
Directors: Dr. Carlos Jacas Escarcelle i Dra. Clàudia Fortuny Guasch
Data i hora de lectura: 8 de juliol a les 12h
Lloc de lectura: Aula 4 Àrea General Hospital Vall d'Hebrón. Planta 11a.

Aspectos neurobiológicos de la depresión en consumidores de cocaína
Doctoranda: María Rocio Rodríguez Minguela
Directors: Dra. Marta Torrens Melich i Dr. Magí Farré Albadalejo
Data i hora de lectura: 22 de juny a les 15h
Lloc de lectura: Aula 61.107 Unitat Docent Parc Salut Mar

Importància clínica dels infarts lacunars i la seva repercussió en la cognició
Doctoranda: Lorena Blanco Rojas
Director: Dr. Adrià Arboix Damunt
Data i hora de lectura: 17 de juny de 2015 a les 12h
Lloc de lectura: Unitat Docent.Hospital del Mar. Aula 61.110-61.112

Evaluación psicopatològica en obesidad y post cirugía bariàtrica
Doctoranda: Maria Inés Arriagada Solar
Director: Victor Pérez Solà
Data i hora de lectura: 12 de juny a les 12h
Lloc de lectura: Aula 61.107 Unitat Docent Parc Salut Mar

Neuropsychological and brain functional changes across the differents phases of schizoaffective disorder
Doctoranda: Mercè Madre Rull
Directors: Dr. Benedikt L. Amann i Dra. Edith Pomarol Clotet
Data i hora de lectura: 8 de juny a les 12:00h
Lloc de lectura: Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), Hospital santa Creu i Sant Pau

Implementation of a group intervention to reduce intimate partner violence among women with substance use disorders
Doctoranda: Judit Tirado Muñoz
Directores: Dra. Marta Torrens Melich i Dra. Gail Gilchrist
Data i hora de lectura: 17 abril a les 12:30h
Lloc de lectura: Sala Xipre del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Carrer Dr. Aiguader núm. 88

Validesa diagnòstica de la bateria NEURONORMA en deteriorament cognitiu lleu i demència tipus Alzheimer lleu
Doctoranda: Marta Casals Coll
Directors: Dr. Jordi Peña-Casanova i Dr. Gonzalo Sánchez-Benavides
Data i hora de lectura: 15 d'abril a les 11 hores
Lloc de lectura: Sala Xipre (Seminari 173.06-183.01) del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Tractament del tabaquisme: psicopatologia i personalitat
Doctoranda: Gemma Nieva Rifà
Directors: Miquel Casas Brugué i Antonio Gual Solé
Data i hora de lectura: 24 de març a les 12 hores
Lloc de lectura: Sala d'Actes, Hospital Vall d'Hebron

Responsabilitat Professional Mèdica. Barcelona ciutat: 2004-2009
Doctoranda: Dolors Giménez Pérez
Directors: Josep Castellà Garcia i Amadeo Pujol Robinat
Data i hora de lectura: 6 de març a les 12.30 hores
Lloc de lectura: Unitat Docent Parc Salut Mar, C/ Dr. Aiguader num 80 1er pis

L'agnosgnòsia en la malaltia d'Alzheimer: prevalença, avaluació, factors de risc i repercussions sobre els pacients i els seus cuidadors.
Doctorand: Oriol Turró Garriga
Directors: Dr. Josep Garré Olmo i Dr. Josep Lluis Conde Sala
Data i hora de lectura: 6 de març a les 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina. UABAny 2014


FACTORES PREDICTORES DE RECAÍDA EN PACIENTES ADICTOS Y LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL INSOMNIO PARA MANTENER LA ABSTINENCIA
Doctoranda: Lara Grau López
Directors: Carlos Roncero Alonso, Miguel Casas Brugué i Laia Grau López
Data i hora de lectura: 15 d'octubre a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala d'Actes de l'Àrea General de l'Hospital de la Vall d'Hebron (planta baixa)

Neurophysiological correlates of reward processing and cognitive control in Borderline Personality Disorder patients with and without self-harm history
Doctoranda: Daniel Vega Moreno
Directors: Antoni Rodríguez i Rafael Torrubia
Data i hora de lectura: 9 d'octubre a les 12.30 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

Estudio longitudinal de los cambios en el funcionamiento cognitivo en adolescentes con anorexia nerviosa tras la recuperación nutricional
Doctoranda: Estefanía Lozano Serra
Directores: Susana Andrés i Josefina Castro
Tutor: Rafael Torrubia
Data i hora de lectura: 8 d'octubre a les 12.30 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

Biological traits and neurophysiological substrates of anxiety and somatic symptoms
Doctoranda: Núria Mallorquí Bagué
Directors: Dr. Guillem Pailhez i Prof. Dr. Antoni Bulbena
Data i hora de lectura: 25 de juliol a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala Charles Darwin, PRBB (Doctor Aiguader, 88)

Trastorno delirante. ¿Es realmente diferente de la esquizofrenia?
Doctoranda: Nieves del Carmen González Castro
Director: Dra. Susana Ochoa Güerre
Tutor: Dr. Diego Palao Vidal
Data i hora de lectura: 15 de juliol a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

Marcadores de recurrencia y resistencia al tratamiento en depresión: estudio de espectroscopia y tensor de difusión por resonancia magnética nuclear
Doctorand: Fco. Javier de Diego Adeliño
Directors: Dr. Enric Álvarez i Dra. MªJesús Portella
Data i hora de lectura: 11 de juliol a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala d'Actes del Pavelló del Convent, antic recinte Hosp. St. Pau (C/St. Antoni Maria Claret, 167)

TDAH infantil y metilfenidato. Predictores clínicos de respuesta al tratamiento
Doctoranda: Maria Lourdes Duñó Ambrós
Directors: Dr. Daniel Bergé Baquero, Dr. Oscar Vilarroya Oliver i Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 18 de juny a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala Ramon i Cajal, PRBB (Doctor Aiguader, 88)

Relación entre los Trastornos por uso de sustancias y el Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad en adultos
Doctoranda: Constanza Daigre Blanco
Directors: Prof. Miguel Casas Brugué, Dr. Carlos Roncero i Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga
Data i hora de lectura: 12 de maig a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron (Hospital Universitari Vall d'Hebron)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN ADULTOS: Clínica y estudio de la comorbilidad con los Trastoros por Uso de Substancias (TUS)
Doctoranda: Mariana Isabel Morais Nogueira
Directors: Prof. Dr. Miguel Casas Brugué i Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga
Data i hora de lectura: 23 d'abril a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala d'Actes de l'Hopsital Universitari Vall d'Hebron

Trastorno Límite de la Personalidad: Diferentes manifestaciones de un mismo trastorno
Doctorand: Marc Ferrer Vinardell
Directors: Óscar Andión Pérez i Miquel Casas Brugué
Data i hora de lectura: 28 de febrer a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Hospital de la Vall d'Hebron

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVOLUCIÓN PSICOPATOLÓGICA DE LOS CAMBIOS CONDUCTUALES SECUNDARIOS A TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO
Doctoranda: Beatriz Castaño Monsalve
Directors: Antoni Bulbena i Ignacio Quemada
Data i hora de lectura: 17 de gener a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala Auditori de l'Hospital de Neurorehabilitació (Institut Guttmann)

Any 2013

VALIDACIÓ D'UNA ENTREVISTA ESTRUCTURADA SOBRE EL BON I MAL ÚS DE L'ARMA DE FOC EN UN COL·LECTIU DE POLICIES LOCALS DE CATALUNYA
Doctorand: Jordi Vilardell Molas
Directors: Antoni Bulbena i J.V. Cobo
Data i hora de lectura: 16 de desembre a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Aulari UPF-UAB, (espai 61.127), Hospital del Mar

REMISIÓN Y FUNCIONALIDAD EN
EL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR

Doctoranda: Irene Cristina Romera Fernández
Directors: Víctor Pérez i Inmaculada Gilaberte
Data i hora de lectura: 7 d'octubre a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Hospital de Sant Pau

NEUROFUNCTIONAL MARKERS OF REWARD AND TIMING PROCESSING IN ADULT ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER: an fMRI Study
Doctoranda: Marisol Picado Rossi
Directors: Oscar Vilarroya i Josep Antoni Ramos-Quiroga
Data i hora de lectura: 25 de setembre a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Aula 61.310-12, Facultat de Medicina, UAB Hospital del Mar

Estudios sobre la eficacia terapéutica de los procedimientos psicoanalíticos
Doctorand: Carles Vallvé Leal
Director: Adolf Tobeña Pallarés
Data i hora de lectura: 26 de juliol a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Hospital de Sant Pau

Individual differences in the acquisition and generalization of fear: Testing the effects of the BDNF-val66met polymorphism and trait anxiety
Doctorand: David Torrents Rodas
Directors: Rafael Torrubia Beltri i Miquel Àngel Fullana
Data i hora de lectura: 25 de juliol de 2013 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina, UAB

Clinical heterogeneity of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: temporal stability and treatment outcomes
Doctorand: Lorena Fernández de la Cruz
Director: David Mataix-Cols Tutor: Miquel Àngel Fullana
Data i hora de lectura: 19 de juliol de 2013 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Aula 61.302-304, Facultat de Medicina, Hospital del Mar

Dèficit de consciència de trastorn i perfil de memòria en pacients psicòtics
Doctorand: Isabel Ruiz Almazán
Director: Inmaculada Ruiz Ripoll Tutor: Antoni Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 12 de juliol de 2013 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Aula 61.314-316, Facultat de Medicina, Hospital del Mar

Funcionamiento Neurocognitivo Global y Específico en niños y adolescentes con infección VIH
Doctoranda: Patricia Martos Nicio
Directors: Claudia Fortuny Guasch i Carlos Jacas Escarcellé
Data i hora de lectura: 8 de juliol de 2013 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina, UAB

Fear conditioning to socially relevant stimuli in social anxiety
Doctoranda: Daniella Tinoco González
Directors: Miquel Angel Fullana i Rafael Torrubia Beltri
Data i hora de lectura: 13 de juny de 2013 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala Ramon i Cajal, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (C/Aiguader, 88)

Any 2012

Percepción de fatiga central en la enfermedad de Parkinson: Factores clínicos, psicopatológicos y neuropsicológicos
Doctorand: Naia Sáez Francàs
Directors: Dr. Miquel Casas Brugué i Dr. Jorge Hernández Vara
Data i hora de lectura: 12 de desembre de 2012 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala d'Actes (planta baixa), Hospital Vall d'Hebrón -UAB

International differences in response, remission and course of Schizophrenia
Doctorand: Diego Novick
Directors: Dr. Enrique Álvarez Martínez i Dr. Josep M. Haro Abad
Data i hora de lectura: 10 de desembre de 2012 a les 12.00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Hospital de Sant Pau -UAB

Anàlisis de la responsabilidad profesional médica derivada del ejercicio de la Psiquiatría y de la Medicina Legal
Doctorand: Carles Martín Fumadó
Directors: Dr. Manuel Rodríguez Pazos, Dr. Josep Arimany Manso i Dra. Esperanza L. Gómez Durán
Data i hora de lectura: 29 de novembre de 2012 a les 10.30 hores
Lloc de lectura: Aula C, Unitat Docent Hospital Vall d'Hebrón -UAB

Conducta social, anidación y respuesta a antipsicóticos atípicos en el Modelo Triple Transgénico 3XTG-AD para la enfermedad de Alzheimer
Doctoranda: Virginia Torres Lista
Directora: Lydia Giménez-Llort
Data i hora de lectura: 25 d'octubre de 2012 a les 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

Temerosidad en ratas heterogéneas (N/Nih-HS) y Romanas: estudios hormonales y de expresión génica diferencial
Doctoranda: Sira Díaz Morán
Director: Albert Fernández-Teruel
Data i hora de lectura: 15 d'octubre de 2012 a les 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

Inducción de emociones en condiciones experimentales: Un banco de estímulos audiovisuales
Doctoranda: Cristina Fernández Megías
Directors: Dr. Juan Carlos Pascual Mateos i Dr. Enrique García Fernández-Abascal
Data i hora de lectura: 10 d'octubre de 2012 a les 13 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina, Hospital de Sant Pau

El papel de la ansiedad rasgo en el condicionamiento del miedo: Una aproximación desde la metodología del reflejo de sobresalto potenciado por miedo
Doctorand: Óscar Andión Pérez
Directors: Dr. Xavier Caseras Vives i Dr. Miquel Àngel Fullana Rivas
Data i hora de lectura: 18 de juliol de 2012 a les 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

SUSCEPTIBILITY TO EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS (MODEL OF MULTIPLE SCLEROSIS) AND ANXIETY IN GENETICALLY HETEROGENEOUS RATS
Doctoranda: Esther Martínez Membrives
Directors: Dr. Albert Fernández Teruel i Dra. Margarita Díez
Data i hora de lectura: 25 de juny de 2012 a les 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina -UAB

Interaction between clinical and psychosocial factors in the treatment of heroin addicted patients
Doctorand: Francisco José Eiroá Orosa
Directors: Dr. Uwe Verthein i Dr. Christian Haasen
Tutor: Dr. Antoni Ramos-Quiroga
Data i hora de lectura: 24 de maig de 2012 a les 12 hores
Lloc de lectura: Unitat docent Vall d'Hebron, aula 1

Elementos relacionados en Esquizofrenia: Comparación de los discursos de familiares
Doctoranda: Yasna Alejandra Badilla Briones
Director: Dr. Juan Luis Linares Fernández
Data i hora de lectura: 7 de maig de 2012 a les 10 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Alteraciones neuroanatómicas en los núcleos caudado y accumbens como marcador neurobiológico de mala respuesta al metilfenidato en el TDAH infantil
Doctoranda: Ana Moreno Alcázar
Directores: Dr. Oscar Vilarroya Oliver
Data i hora de lectura: 4 de maig de 2012 a les 12 hores
Lloc de lectura: Aula 61.302-304, Facultat de Medicina
Hospital del Mar

El model biològic dels Cinc Factors Alternatius de la Personalitat i els ritmes circadiaris
Doctoranda: Anna Muro Rodríguez
Directores: Dra. Montserrat Gomà i Freixanet i Dra. Ana Adan Puig
Data i hora de lectura: 20 d'abril a les 11h
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina UAB

Perfiles cognitivos y de neuroimagen en deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer
Doctorand: Gonzalo Andrés Sánchez Benavides
Directors: Dr. Jordi Peña-Casanova i Dra. Beatriz Gómez-Ansón
Data i hora de lectura: 27 de març a les 12.30h
Lloc de lectura: Sala Xipre, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Neuropsychological and functional brain correlates of procedural learning in Schizophrenia
Doctorand: Jesus Joaquin Gomar Soñes
Directors: Dra. Edith Pomarol Clotet i Dr. Peter J. Mckenna
Tutor: Dr. Rafael Torrubia Beltri
Data i hora de lectura: 10 de gener a les 11h
Lloc de lectura: Sala de Graus de la Unitat Docent de l'Hospital de Sant Pau

Any 2011

Insight clínico y metacognitivo en pacientes con un primer episodio psicótico
Doctoranda: Anna Sintes Estévez
Director: Dr. Luis San Molina
Data i hora de lectura: 11 de juliol a les 10.30
Lloc de lectura: Sala de Graus de la Facultat de Medicina, UAB

Relacions familiars de les dimensions de símptomes obsessivocompulsius en població no clínica
Doctorand: Joan Taberner Viera
Director: Dr. Miquel Àngel Fullana Rivas
Data i hora de lectura: 1 de juliol a les 12h
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina, UAB.

Brain anatomy of attention deficit/hyperactivity disorder in children and adults with childhood onset
Doctorand: Erika Proal Fernández
Director: Dra. Susanna Carmona Cañabate
Data i hora de lectura: 27 de juny a les 13h
Lloc de lectura: Aula 61.102/104 Unitat Docent - HOSPITAL DEL MAR

Influència dels grups d'amigues en el risc de trastorns del comportament alimentari
Doctorand: Gladys Magrinyà Vinyes
Director: Dr. Josep Toro Trallero
Data i hora de lectura: 11 de maig a les 12h
Lloc de lectura: aula 1, Casa Convalescència, Hospital de Sant Pau

Síndrome de Hiperlaxitud Articular y Psicopatología
Doctorand: Carolina Baeza Velasco
Director: Prof. Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 8 d'abril a les 12h
Lloc de lectura: aula 61.314-316 (3a. Planta) de l'Hospital del Mar- UAB

Any 2010

Estudio longitudinal del fenotipo dimensional, de factores de riesgo individuales y familiares, y de predictores evolutivos, en pacientes con un primer episodio del espectro esquizofrénico
Doctorand: Salvador Miret Fallada
Directors: Lourdes Fañanás Saura i Víctor Peralta
Tutor: Dr. Rafael Torrubia Beltri
Data i hora de lectura: 22 de desembre a les 13.30 h
Lloc de lectura: Sala de Graus, Hospital de Sant Pau

Propietats psicomètriques de l'adaptació espanyola del Psychopathy Checklist: Youth Version en població de joves infractors
Doctorand: Leonor González Alonso
Director: Rafael Torrubia Beltri
Data i hora de lectura: 13 de desembre a les 12h
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina, UAB.

Estudi de ressonància magnètica funcional i estructural de la cognició social en primers episodis psicòtics: hipoactivació amigdalar durant el reconeixement emocional i dèficits en volums prefrontals en la manca d'insight
Doctorand: Daniel Bergé Baquero
Co-directors: Dr. Oscar Vilarroya Oliver i Prof. Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 3 de desembre a les 12h
Lloc de lectura: UPF-Hospital del Mar (C. Dr.Aiguader s/n, Barcelona): 3er pis, aula 61302.

Condicionament clàssic aversiu i al context: el paper de la conciència de contingència i l'ansietat tret
Doctorand: Maria Victoria Trasovares Navarrete
Director: Dr. Rafael Torrubia Beltri
Co-directors: Dr.Miquel Angel Fullana Rivas i Prof. Dr. Miquel Casas Brugué
Data i hora de lectura: 19/11/2010 - 12,30h
Lloc de lectura: Aula M4-001 de la Facultat de Medicina, UAB.


Estudio neurofisiológico por neuroimagen del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Comparación pre y postratamiento con metilfenidato
Doctorand: Anna Bielsa Carrafa
Director: Isabel Roca Bielsa
Tutor: Oscar Vilarroya Oliver
Data i hora de lectura: 28/09/2010 - 11,30h
Lloc de lectura: Saló d'Actes de la planta baixa de l'Àrea general de l' Hospital Vall d'Hebrón

Families of children with autism and asperger disorder: Information about the disorder and the attitudes of parents towards family composition
Doctorand: Amaia Hervás Zúñiga
Director: Dra. Edelmira Domènech i Dr. Michael Rutter
Data i hora de lectura: 08/06/2010 - 12:00 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus, Facultat de Medicina UAB

Efectos de un entrenamiento cognitivo sobre los circuitos cerebrales en niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad a través de Resonancia Magnética Funcional
Doctorand: Virginia Trémols Montoya
Director: Dr. Óscar Vilarroya Oliver
Data i hora de lectura: 18/03/2010 - 11.30h
Lloc de lectura: Aula 61.002, Hospital del Mar

Aplicación de la Terapia dialéctica Conductual Grupal en el Trastorno Límite de la Personalidad
Doctorand: Joaquim Soler Ribaudi
Directors: Dr. Enric Álvarez Martínez i Dr. Víctor Pérez Sola
Data i hora de lectura: 27/01/2010 - 12.30 h
Lloc de lectura: Sala d'Actes Institut de Ciències Cardiovasculars, Hospital de Sant Pau

Test Barcelona abreviado: Datos normativos. Aproximación desde la Teoría de Respuesta a los Ítems y redes neuronales artificiales en el deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer.
Doctorand: María Quintana Aparicio
Director: Dr. Jordi Peña-Casanova
Data i hora de lectura: 25/01/10 - 12 hores
Lloc de lectura: Sala 300.08 del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona. Doctor Aiguader, 88.

Any 2009

Actituds, opinions i tendències vocacionals cap a la psiquiatria dels estudiants de medicina de la UAB.
Doctorand: Guillem Pailhez Vindual
Director: Antoni Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 12/05/09 - 11 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus. Unitat Docent de l'Hosptal del Mar.

Handicaps mentalísticos en pacientes esquizofrénicos estabilizados.
Doctorand: Rosó Duñó Ambròs
Director: Adolf Tobeña Pallarés
Data i hora de lectura: 15/05/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus. Escol·la de Postgrau

Alteraciones a medio y largo plazo en el rendimiento cognitivo y potenciales evocados (p300) en policonsumidores de éxtasis.
Doctorand: Susana De Sola Llopis
Director: Jordi Peña-Casanova
Data i hora de lectura: 12/06/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus. Hospital del Mar

TDAH en adultos: factores genéticos, evaluación y tratamiento farmacológico.
Doctorand: José Antonio Ramos Quiroga
Director: Miquel Casas Brugué - Bru Cormand Rifà
Data i hora de lectura: 03/07/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Hospital Universitari Vall d'Hebron

El modelo alternativo de los Cinco Grandes: Estudios de validez y fiabilidad del Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ) en población general y clínica..
Doctorand: Sergio Valero Ventura
Director: Montserrat Goma Freixanet
Data i hora de lectura: 20/07/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Sala de Graus. Facultat de Medicina.(UAB)

Marcadores relacionales en la Depresión Mayor y Distimia.
Doctorand: José Soriano Pachecho
Director: Dr. Juan Linares Fernández
Data i hora de lectura: 29/09/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Sala d'Actes del Recinte Històric de la Santa Creu i Sant Pau.

Agrupación y trayectorias de los síntomas psicológicos y conductuales de la enfermedad de Alzheimer mediante modelos de mixtura.
Doctorand: Josep Garre Olmo
Director: Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 28/10/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - UPF - C/ Dr. Aiguader 80, 1er pis Aula 61123

Estudio de la casuística en un centro de salud mental comunitario: gravedad y utilización de servicios..
Doctorand: Antonio Zuñiga Lagares
Director: Dr. Antonio Bulbena Vilarrasa
Data i hora de lectura: 29/10/09 - 12 hores
Lloc de lectura: Aula 61123 - PRBB - Universitat Pompeu Fabra.

Diagnòstic i implicacions de la comorbiditat psiquiàtrica en la qualitat de vida, la gravetat de l'adicció i les complicacions mèdiques en pacients dependents de substàncies
Doctorand: Mònica Astals Vizcaíno
Director: Dra. Marta Torrens Melich
Data i hora de lectura: 23/11/09 - 11 hores
Lloc de lectura: Aula 61.002 - UPF-UAB

Any 2008

"Espectro Obsesivo-Compulsivo: correlatos clínicos eficacia del tratamiento cognitivo-conductual"
Autora: Nuria Jaurrieta Guarner
Directors: Susana Jiménez Murcia
Data de lectura: 31.10.08

"Actividades extraescolares y salud mental: estudio de su relación en población escolar de primaria"
Autora: Beatriz Molinuevo Alonso
Directors: Rafael Torrubia Beltri
Data de lectura: 16.06.08

"Tratamiento del paciente con trastorno límite de la personalidad en urgencias: efectividad de los antipsicóticos"
Autor: Juan Carlos Pascual Mateos
Directors: Enric Álvarez Martínez i Víctor Pérez Sola
Data de lectura: 11.06.08

"Chronic outcome of depression in medical patients: a six-month follow -up study"
Autora: Lili Sperry Dopino
Director: Antoni Bulbena Vilarrasa
Data de lectura: 03.03.08

"Neuroanatomy of ADHD: Voxel-based morphometry and region of interest approaches"
Autora: Susana Carmona Cañabate
Directors: Óscar Vilarroya Oliver i Antoni Bulbena Vilarrasa
Data de lectura: 05.02.08

Any 2007

''El desenvolupament de la personalitat psicopàtica: Pràctiques educatives parentals i altres variables familiars''
Autora: Yolanda Parco Cladellas
Directors: Dr. Rafael Torrubia Beltri
Data de lectura:19.12.07

"Adaptació al castellà del Personality Diagnostic Questionnaire-4+: propietats psicométriques en població clínica i estudiants."
Autora: Natalia Calvo Piñero
Directors: Rafael Torrubia Beltri i Xavier Caseras
Data de lectura: 25.09.07

''Aplicación del 123I-IBZM SPECT al estudio de las fases tempranas de la psicosis: Implicaciones pronósticas y terapéuticas''
Autora:Iluminada Corripio Collado
Directors: Dr. Enric Álvarez Martínez, Dr. Víctor Pérez Solà i Dra. Ana Catafau Alcántara
Data de lectura:10.01.07

Any 2006

"Características Del Vinculo (Attachment): Estudio Comparativo De Niños Prematuros Y Niños Nacidos A Término"
Autora: Maria del Carmen Alberdi Alorda
Directors: Dr. Josep M. Costa Molinari, Dra. Mercè Mitjavila García i Dra. Margarita Ibáñez Fanés
Data de lectura:15.12.06

"Divergent Sensitivities Ti Drugs Of Abuse: Neurochemical And Neuroanatomical Characterization Of The Roman Rats''
Autor: Marc Guitart Masip
Directors: Dra. Lidia Giménez Llort and Dr. Björn Johansson
Data de lectura:13.12.06

''Decteción, Tratamiento Y Pronóstico De Los Pacientes Alcohólicosa Través De La Interconsulta De Un Hospital''
Autor: Miquel Monràs Arnau
Director: Dr. Miquel Casas Brugué
Data de lectura: 27.11.06

''Variables Psicosociales Y Adhesión Terapéutica Al Tratamiento Antirretroviral En Pacientes Reclusos''
Autor: Félix Herraiz Gonzalo
Directors: Dr. Francisco Villa marín i Dr. Andrés Chamarro
Data de lectura: 18.07.06

''La Disminución Volumétrica Del Núcleo Caudado Derecho Como Fenotipo Neuroanatómico Del Trastorno Por Déficit De Atención Con Hiperactividad Pediátrico. Un Análisi Morfométrico Fronto-Caudado Por Personancia Magnética Estructural''
Autor: Juan Carlos Soliva Vila
Directors: Dr. Josep Tomás Vilatella i Dr. Òscar Vilarroya Oliver
Data de lectura: 03.07.06

''Desarrollo De Un Instrumento Para La Valoración Del Dolor En Personas Con Trastorno Cognitivo Grave: La Escala De Evaluación Del Dolor En Ancianos Con Demencia(EDAD)"
Autor: Rosa Baeza Lanuza
Director: Dr. Rafael Torrubia Beltri
Data de lectura: 27.02.06
[Λ] Dalt


     Departament of Psychiatry and Forensic Medicine | School of Medicine | UAB Campus | 08193
     Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain | t. +34 935812381 / +34 935811225 | f. +34 935811435